អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសបិទស្ពានព្រះមុនីវង្សចាស់រយៈពេល០៣ថ្ងៃជាបណ្ដោះអាសន្នគិតចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ដល់ថ្ងៃទី១០ខែមេសា

 
អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសបិទស្ពានព្រះមុនីវង្សចាស់រយៈពេល០៣ថ្ងៃជាបណ្ដោះអាសន្នគិតចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ដល់ថ្ងៃទី១០ខែមេសា

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពង្វាងចរាចរណ៍នៅលើស្ពានព្រះមុនីវង្សចាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល០៣ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង ០៨:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីជួសជុលកម្រាលស្ពាន ដោយត្រូវកាយបកកៅស៊ូចាស់ចេញ រួចអ៊ុតកៅស៊ូថ្មីវិញ៕

 

ប្រភព: រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នពេញ