រកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥២៥នាក់នៅភ្នំពេញ អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធសូមរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរជាបន្ទាន់

 
រកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥២៥នាក់នៅភ្នំពេញ អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធសូមរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរជាបន្ទាន់

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ជូនដំណឹង នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នៅរាជធានីភ្នំពេញ រកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥២៥នាក់ ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ទាំងអស់ខាងក្រោម ត្រូវរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ និងរួសរាន់ទៅយកសំណាកនៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់៕


 

ប្រភព: រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ