អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលបន្តសម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដោយបែងចែកជា ០២តំបន់ គឺ ”តំបន់លឿងទុំ” និង “តំបន់លឿង”

 
អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលបន្តសម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដោយបែងចែកជា ០២តំបន់ គឺ ”តំបន់លឿងទុំ” និង “តំបន់លឿង”

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលបន្ត សម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយបែងចែកជា ០២តំបន់ គឺ ”តំបន់លឿងទុំ” និង “តំបន់លឿង” ដោយ”តំបន់លឿងទុំ”សម្រាប់រយៈពេល ៧ថ្ងៃ គិតចាប់ពីម៉ោងសូន្យ នាថ្ងៃទី២០ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ និង “តំបន់លឿង” សម្រាប់រយៈពេល ១៤ថ្ងៃ គិតចាប់ពីម៉ោងសូន្យ នាថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា រហូតដល់ថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១៕

សូមអានសេចក្តីសម្រេចដូចខាងក្រោម:

សូមចុច join link Telegram Channel CNGTV Cambodia https://t.me/cngtvcambodia

 

ប្រភព: រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ