ក្រសួងបរិស្ថាន ជូនដំណឹងស្តីពីគុណភាពខ្យល់នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងនៅតាមបណ្តាខេត្តនានា

 
ក្រសួងបរិស្ថាន ជូនដំណឹងស្តីពីគុណភាពខ្យល់នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងនៅតាមបណ្តាខេត្តនានា

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន ស្តីពីគុណភាពខ្យល់នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងនៅតាមបណ្តាខេត្តនានា នាវេលាព្រឹក ម៉ោង៧:០០នាទី ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១៕

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព: ក្រសួងបរិស្ថាន