[វីដេអូ] Ep6 # វិធីសាស្រ្តបញ្ចៀសបញ្ហាដំបៅជើងធ្ងន់ធ្ងរ ចំពោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម

 
[វីដេអូ]  Ep6 # វិធីសាស្រ្តបញ្ចៀសបញ្ហាដំបៅជើងធ្ងន់ធ្ងរ ចំពោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

សូមតាមដានវីដេអូដូចខាងក្រោម: