[វីដេអូ] សារវេជ្ជបណ្ឌិត | Ep.6 ប្រធានបទ៖ យល់ដឹងពីការលើសជាតិខ្លាញ់

កូឡេស្ដេរ៉ុលគឺជាជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើង ហើយវាមានទាំងល្អ និងមានទាំងអាក្រក់​ ។​

 
[វីដេអូ] សារវេជ្ជបណ្ឌិត | Ep.6 ប្រធានបទ៖ យល់ដឹងពីការលើសជាតិខ្លាញ់

កូឡេស្ដេរ៉ុលគឺជាជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើង ហើយវាមានទាំងល្អ និងមានទាំងអាក្រក់​ ។​

អ្នកគួរតែទៅពិនិត្យសុខភាព ដើម្បីដឹងជាតិខ្លាញ់ និងជាតិកូលេស្ដេរ៉ូលព្រមជាមួយជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ និងអ្នកគួរតមអាហារណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាព។ បន្ថែមពីនេះអ្នកគួរចំណាយពេលវេលាហាត់ប្រាណជាប្រចាំតាមលទ្ធភាពដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបាន៕

សូមចុច join link Telegram https://t.me/cngtvcambodia

សូមតាមដានទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម៖