១០ គន្លឹះ គួរ និងមិនគួរធ្វើសម្រាប់បន្ទប់គេង

១០ គន្លឹះ គួរ និងមិនគួរធ្វើសម្រាប់បន្ទប់គេងដែលអ្នកគួរដឹង។

 
១០ គន្លឹះ គួរ និងមិនគួរធ្វើសម្រាប់បន្ទប់គេង

ការគេងគឺជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ប៉ុន្តែប្រសិនបើកន្លែងគេងមិនបានរៀបចំឲ្យត្រូវតាមទីតាំងតើគួរធ្វើបែបណា? ដូចនេះអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ និងការរៀបចំកន្លែងខ្លះៗក្នុងបន្ទប់គេង នឹងជួយផ្តល់នូវថាមពល និងបរិយាកាសល្អៗដល់ដំណេករបស់អ្នកផងដែរ។

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

Serey Mongkol Feng Shui ​https://t.me/sereymongkoltips

ប្រភព៖ Serey Mongkol Feng Shui