ស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤-៣០ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០២១

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤-៣០ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០២១។

 
ស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤-៣០ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០២១

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤-៣០ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០២១ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទូលឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ពីជើង (ប្រទេសចិន) រំកិលចុះមកក្រោម និងខ្យល់មូសុងឦសានក្នុងកម្រិតមធ្យម។

ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបណ្តាលខេត្តនៅតាមតំបន់មួយចំនួន អាចនឹងមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គួរ លាយឡំផ្គរ រន្ទះជាដើម។

អាស្រ័យស្ថានភាពអាកាសធាតុដូចបានជម្រាប សូមប្រុងប្រយ័ត្ននឹងជ្រាបជាព័ត៌មាន៕

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម