ស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី១២-១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ។

 
ស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី១២-១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ បានឲ្យដឹងថា ទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ពីប្រទេសចិននឹងរំកិលចុះមក្រោម គ្របដណ្តប់លើកម្ពុជា ជាមួយនិងខ្យល់មូសុងឦសានបក់ក្នុងល្បឿនបង្គួរ។

ដូចនេះយោងលើស្ថានភាពធាតុអាកាស ដូចបានជម្រាបជូនជាព័ត៌មាន៕

Join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម