រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជាប្រភេទវីរុសអូមីក្រុងចំនួន ៣៤ករណីបន្ថែមទៀតហើយ

ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជាប្រភេទវីរុសអូមីក្រុងចំនួន ៣៤ករណីបន្ថែមទៀតហើយ ខណ:ករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍មានចំនួន ១០ករណី។

 
រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជាប្រភេទវីរុសអូមីក្រុងចំនួន ៣៤ករណីបន្ថែមទៀតហើយ

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៖

-ករណីឆ្លងថ្មី ៣៤នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)

-ករណីជាសះស្បើយ ១១នាក់

-ករណីស្លាប់ ០នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០នាក់)