តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈតាមស្ថានីយនានា

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ប្រកាសពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈតាមស្ថានីយនានា ទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី១ -១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។

 
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈតាមស្ថានីយនានា

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នាថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈតាមស្ថានីយនានា ទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី១ -១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។

ក្នុងនោះក្រសួង បានបញ្ជាក់ថា តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតា ត្រូវលក់តម្លៃ ៥.១៥០រៀល /លីត្រ និងប្រេងម៉ាស៊ូតត្រូវលក់តម្លៃ ៥.៥០០រៀល/លីត្រ៕

Join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម