តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មីៗ!

តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២២ សំរាប់សាំងធម្មតាមានតម្លៃ ៥.៥៥០រៀល/លីត្រ និងប្រេងម៉ាស៊ូតមានតម្លៃ ៥.៨០០រៀល/លីត្រ។

 
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មីៗ!

ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

Join Telegram https://t.me/cngtvcambodia