សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃ!

អរុណសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់! សូមស្វាគមន៍សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃ!

 
សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃ!


ថ្ថ្ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ 
សញ្ញាប្រចាំថ្ងៃ ជារាសីចក្រពណ៌ខ្មៅ ជាថ្ងៃមិនល្អ ✖️

មានកិច្ចការមួយចំនួននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលលោកអ្នកពុំគួរធ្វើ ដូចជាការធ្វើដំណើរ   ការព្យាបាល ការកែសម្ផស្ស-សម្អាង ការប្រជុំឬពិធីចុះហត្ថលេខា និងពិធីបញ្ចុះសពជាដើម  គួរពន្យាពេលរង់ចាំថ្ងៃល្អសម្រាប់ធ្វើរឿងទាំងនេះ។

សូមចុច join Telegram  https://t.me/cngtvcambodia

Serey Mongkol Feng Shui  ​https://t.me/sereymongkoltips