ហេតុអ្វីអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនគួររំលងម៉ោងពេលញុំាអាហារ?

 
ហេតុអ្វីអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនគួររំលងម៉ោងពេលញុំាអាហារ?

សូមចុច join Telegram  https://t.me/cngtvcambodia