[វីដេអូ]​​​​​ Ep.60 ប្រធានបទ៖ កត្តាប្រឈមនិងរោគសញ្ញានៃអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម

 
[វីដេអូ]​​​​​  Ep.60 ប្រធានបទ៖ កត្តាប្រឈមនិងរោគសញ្ញានៃអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម

សូមទស្សនាវីដេអូខាង​ក្រោម៖