[វីដេអូ]​​​​​ Ep.64 ប្រធានបទ៖ តើការធាត់ និងលើសគីឡូមានហានិភ័យអ្វីខ្លះ?

 
[វីដេអូ]​​​​​  Ep.64 ប្រធានបទ៖  តើការធាត់ និងលើសគីឡូមានហានិភ័យអ្វីខ្លះ?

សូមទស្សនាវីដេអូខាង​ក្រោម៖