[វីដេអូ]​​​​​ Ep.67 ប្រធានបទ៖គន្លឹះទាំង៨ចំណុចដើម្បីឲ្យការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២

 
[វីដេអូ]​​​​​  Ep.67 ប្រធានបទ៖គន្លឹះទាំង៨ចំណុចដើម្បីឲ្យការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២

សូមទស្សនាវីដេអូខាង​ក្រោម៖