វេជ្ជបណ្ឌិត ចាន់ តារា ជំនាញជំងឺទូទៅនិងទឹកនោមផ្អែម ព្រមទាំងបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល អនុបណ្ឌិតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រពីសកលខនកេន ប្រទេសថៃ

ធ្វើសិក្ខាសាលា អំពី ផលវិបាកជំងឺ ទឹកនោម ផ្អែម នៅសកលវិទ្យាល័យអង្គរ ដែលមាន សិស្ស និង និស្សិតចូលរួម ប្រហែល 200 នាក់ ហើយពួកគេ នឹងក្លាយជាអ្នកអប់រំ សុខភាពអំពី ផលវិបាកជំងឺ ទឹកនោម ផ្អែមដល់គ្រួសារ ពួកគេ។ ព្រមទាំងចែកសៀវភៅអបរំជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងបង្ហាញអំពីApp CarnetDia ដែលគាំទ្រផលិតដោយ CADET និង មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០។

 
វេជ្ជបណ្ឌិត ចាន់ តារា ជំនាញជំងឺទូទៅនិងទឹកនោមផ្អែម ព្រមទាំងបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល អនុបណ្ឌិតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រពីសកលខនកេន ប្រទេសថៃ

វេជ្ជបណ្ឌិត ចាន់ តារា ជំនាញជំងឺទូទៅនិងទឹកនោមផ្អែម ព្រមទាំងបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល អនុបណ្ឌិតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រពីសកលខនកេន ប្រទេសថៃ

ធ្វើសិក្ខាសាលាអំពីផលវិបាកជំងឺ ទឹកនោម ផ្អែម នៅសកលវិទ្យាល័យអង្គរ ដែលមាន សិស្ស និង និស្សិតចូលរួម ប្រហែល 200 នាក់ ហើយពួកគេ នឹងក្លាយជាអ្នកអប់រំ សុខភាពអំពី ផលវិបាកជំងឺ ទឹកនោម ផ្អែមដល់គ្រួសារ ពួកគេ។ ព្រមទាំងចែកសៀវភៅអបរំជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងបង្ហាញអំពីApp CarnetDia ដែលគាំទ្រផលិតដោយ CADET និង មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០។

បញ្ជ្រាបនិងបង្កេីនការយល់ដឹងអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមដល់យុវជនតាមគ្រឹះស្ថានអបរំជាកិច្ចការចំបងមួយរបស់ពួកយេីងទាំងអស់គ្នា៕