[វីដេអូ]​​​​​ Ep.74 ប្រធានបទ៖ តើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចញុំាចំណីអាហារដែលមានជាតិផ្អែមបានដែរឬទេ?

 
[វីដេអូ]​​​​​  Ep.74 ប្រធានបទ៖  តើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចញុំាចំណីអាហារដែលមានជាតិផ្អែមបានដែរឬទេ?

សូមទស្សនាវីដេអូខាង​ក្រោម៖