រដូវពិបាក

ការឈឺចុកចាប់ផ្នែកខាងក្រោមនៃពោះ ក្នុងអំឡុុងពេលដែលស្រ្តីមានរដូវ។

 
រដូវពិបាក

ខ្មែរ៖ រដូវពិបាក

អង់គ្លេស៖ Dysmenorrhea

បារាំង៖ Dysménorrhée

ការឈឺចុកចាប់ផ្នែកខាងក្រោមនៃពោះ ក្នុងអំឡុុងពេលដែលស្រ្តីមានរដូវ។ ជាទូទៅវាទាក់ទងទៅនឹងការមួលដែលធ្វើឱ្យសាច់ដុំស្បូនកន្រ្តាក់។ ត្រូវបានបែងចែកជា ២ ប្រភេទគឺ៖ Primary Dysmenorrhea និង Secondary Dysmenorrhea។