ក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញនូវ រោងភាពយន្ត និងសារមន្ទីរនានា នៅទូទាំងប្រទេស

 
ក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញនូវ  រោងភាពយន្ត និងសារមន្ទីរនានា នៅទូទាំងប្រទេស
ក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញនូវ  រោងភាពយន្ត និងសារមន្ទីរនានា នៅទូទាំងប្រទេស

កាលម្សិលមិញនៅថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញ  នូវរោងភាពយន្ត និងសារមន្ទីរនានា នៅទូទាំងប្រទេស ក្រោមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មានខាងក្រោមនេះ៖

 

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល