តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

 
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

បើយោងតាមផេកហ្វេសបុករបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់​ ១៥​ ខែធ្នូដោយ ៖

ប្រេងសាំងធម្មតា ៣.០០០រៀល/លីត្រ

ប្រេងម៉ាស៊ូត ២.៧៥០រៀល/លីត្រ ។

សូមមើលសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោមនេះ៖

 

 

ប្រភព: ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម